PROHL?ŠEN? ZA VOLBU PREVENTIVN? DEMOKRACIE

 

Please sign the statement here

M?me za to, že nejlepš?m zpusobem rešen? soucasn? krize v Ir?ku je pomoci Ir?canum ustavit st?tn? spr?vu pomoc? lidu a pro lid Ir?ku, a že nikdo jin? než oni sami tak nemohou legitimne ucinit.

Odm?t?me neust?le opakovan? n?zor, že v t?to z?ležitosti existuj? pouze dve možnosti: diplomacie a v?lka, a že pokud diplomacie ?dajne neuspela, je jedinou odpoved? v?lka.

Odm?t?me fatalistick? n?zor, podle nehož pro ty, kter? chtej? osvobodit Ir?k od tyranie, neexistuje jin? alternativa než v?lka, o n?ž rozhodne ciz? mocnost. Odm?t?me n?tlak, vyv?jen? na Organizaci spojen?ch n?rodu, kter? vede k ospravedlnen? v?lky a k ?mysln?mu spojov?n? ot?zek zbrojn?ch inspekcem? a zmeny režimu. Zmena režimu je z?ležitost? naprosto odlišnou od zbrojn?ch inspekc?. I v pr?pade, že by se Organizace spojen?ch n?rodu rozhodla proti Ir?ku zakrocit, mus? se z?krok omezit na presne urcen? c?l - odzbrojen? - a neposkytuje ž?dn? pr?voplatn? mand?t k n?siln?mu sesazen? vudce suver?nn?ho n?roda.

Ale ve shode s univerz?ln?mi principy m?me za to, že existuje jednoduch? a z?roven mor?ln? alternativa k osvobozen? Ir?ku z podruc? tyranie i bez použit? preventivn? v?lky.

Tato alternativa spoc?v? v pomoci ir?ck?mu lidu, predstavovan?mu za dan?ch okolnost? všemi opozicn?mi skupinami bez v?jimek (sunnity, š?ity, krestany, Araby, Kurdy, Asyrany, Turkm?nci, liber?ly, monarchisty, komunisty atd.) a tremi miliony Ir?canu žij?c?ch ve vyhnanstv? za hranicemi sv? zeme, aby okamžite vytvorili skutecne nez?vislou prechodnou demokratickou vl?du.

Vytvoren? takov? prechodn? demokratick? vl?dy verohodn?m zpusobem by se melo st?t prvorad?m c?lem všech, kter? si prej? m?r a demokracii.

Proto ž?d?me presidenta Bushe, kter? opakovane sl?bil, že vycerp? vešker? alternativy v?lky, aby dost?l sv?mu slovu a zav?zal se spolecne s vl?dami ostatn?ch zem? na n?sleduj?c?ch bodech:

1) Jako hlavn? c?l je nutno prosadit v Ir?ku vznik skutecne nez?visl?ho a svobodn?ho demokratick?ho zr?zen?, zvolen?ho hlasy samotn?ho ir?ck?ho lidu, kter? bude por?dat svobodn? a spravedliv? volby a zav?že se k naplnov?n? obcansk?ch a humanit?rn?ch pr?v.

2) Jako okamžit? praktick? krok podporu otevren? a transparentn? ?stavn? konference, kter? sestav? prechodn? znen? ?stavy, a z jej?hož stredu vzejde prechodn? demokratick? vl?da; t?to konference se z?castn? z?stupci všech ir?ck?ch opozicn?ch organizac? spolecne s predstaviteli tr? milionu ir?ck?ch vyhnancu a bude naprosto otevrena svetov?m m?di?m.

3) Politick? a diplomatick? uzn?n? takto vytvoren? prechodn? demokratick? vl?dy m?sto režimu Sadd?ma Husajna, d?ky cemuž bude na dikt?tora vyv?jen c?m d?l vetš? tlak a on se dostane do silnejš? politick? izolace.

4) Nevmešov?n? se do z?ležitost? Ir?ku, pokud o z?krok nepož?d? sama nov? vl?da.

5) Pomoc nov? vl?de - jakmile bude v Bagd?du ustavena - k uspor?d?n? svobodn?ch a spravedliv?ch voleb, vedouc?ch ke konecn? ?stavn? dohode cel?ho ir?ck?ho lidu.

M?me za to, že prechodn? demokratick? vl?da Ir?canu bude m?t pro Ir?cany i zbytek sveta vetš? legitimitu v rozhodov?n? ohledne toho, jak Ir?k osvobodit z podruc? dikt?tora.

Vl?da, kter? hodl? rozvinout infrastrukturu sv? zeme, m? prvorad? z?jem na tom, aby zemi prevzala beze škod, nap?chan?ch stovkami r?zen?ch strel.

Vl?da, kter? se mus? vypor?dat se zdravotn?mi a spolecensk?mi dusledky obrovsk?ho lidsk?ho utrpen? a smrti, m? prvorad? z?jem na tom, aby se podobn?m vecem vyhnula.

Vl?da, kter? se mus? vypor?dat s desiv?mi dusledky, prov?zej?c?mi použ?v?n? nelidsk?ch zbran? jako napr?klad n?šlapn?ch min a delostreleck?ch gran?tu s ochuzen?m uranem, m? prvorad? z?jem na tom, aby zak?zala jejich použ?v?n?.

Z tohoto duvodu se domn?v?me, že nov? demokratick? vl?da Ir?ku zabezpec? z?jmy ir?ck?ho lidu l?pe než vl?da zahranicn?, a že takov?to vl?da je jedinou legitimn? autoritou, kter? dok?že rozhodnout o tom, co je pro jej? zemi dobr?.

M?me za to, že preventivn? demokracie nezmerne omez? riziko terorismu, kter? by se v pr?pade preventivn? v?lky ješte v?ce zv?šilo.

Konecne m?me za to, že preventivn? demokracie je na rozd?l od soucasn?ch v?lecn?ch pl?nu ve shode se z?kladn?mi principy Spojen?ch st?tu americk?ch, ustaven?ch na z?klade svobody, demokracie a zastupitelsk? samospr?vy, a proto by ji meli podporit obyvatel? cel?ho sveta.

Podeps?ni: znepokojen? obcan? sveta.